Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An
Trang chủ  /  Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm:

1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.                                                                

   a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân Tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.
   b) Phó giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.
   c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: có 3 phòng 
   a) Phòng Hành chính – Tổng hợp
   b) Phòng Kỹ thuật
   c) Phòng Chuyển giao phát triển sản xuất

3. Các đơn vị trực thuộc:
   a) Trạm giống cây trồng công nghệ cao.                                                 
   b) Trạm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ phát triển sản xuất Nông Lâm nghiệp.
   c) Trạm Thực nghiệm và Sản xuất giống cây trồng, vật nuôi Yên Thành.