TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN THỰC HIỆN XÂY DỰNG MÔ HÌNH LƯU GIỮ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI CÂY ĂN QUẢ, CÂY CÔNG NGHIỆP

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2015-2020, đến năm[...]