Khảo nghiệm một số giống dưa mới trong nhà màng

Tại Nghệ An trong những năm gần đây việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông[...]