Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An
Trang chủ  /  Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

1. Thông tin chung:
  • Tên đơn vị: Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An
  • Trụ sở: Khối 9 – Phường Hà Huy Tập – Thành phố Vinh – Nghệ An
  • Điện thoại: 038.3833121 Fax: 038.3833121
  • E-mail: [email protected]
2. Ban Giám đốc:
  • Giám đốc: Ông Đặng Thọ Xuân             SĐT:    0912.341.477
  • Phó giám đốc: Ông Lê Hữu Bắc            SĐT:    0968.749.656
  • Phó giám đốc: Ông Ngô Xuân Thân     SĐT:    0978.505.668
  • 3. Lịch sử hình thành

Trung tâm giống cây trồng Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An quyết định thành lập năm 2005, từ các đơn vị tiền thân theo từng giai đoạn như sau:

Từ 23/10/1996 đến 9/4/2001: Trung tâm khảo, kiểm nghiệm giống cây trồng Nghệ An

+ Trung tâm khảo, kiểm nghiệm giống cây trồng

Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 3806/QĐ.UB ngày 23 tháng 10 năm 1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

+ Tổ chức bộ máy Trung tâm gồm 3 phòng và 1 trạm trực thuộc.

+ Giám đốc: ông Trần Đình Hà

– Từ ngày 9/4/2001 đến 07/11/2005: Trung tâm Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Nghệ An

+ Trung tâm Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 994/QĐ-UB ngày 9/4/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trên cơ sở sát nhập 2 đơn vị là Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Nghệ An và Phòng Khoa học của Trung tâm KHKT & Khuyến Nông – Khuyến Lâm Nghệ An.

+ Tổ chức bộ máy Trung tâm gồm 3 phòng và 01 trạm trực thuộc.

+ Giám đốc: ông Trần Đình Hà

          – Từ 07/11/2005 đến nay: Trung tâm giống cây trồng Nghệ An

+ Trung tâm giống cây trồng Nghệ An được
thành lập theo Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 07/11/2005 của Chủ tịch UBND
tỉnh Nghệ An về việc đổi tên và quy định chức năng nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp.
Và Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống
cây trồng Nghệ An

+ Tổ chức bộ máy Trung tâm gồm 3 phòng và 3 trạm trực thuộc.

          + Giám đốc: Từ 2005 – 2011: ông Trần Đình Hà

           Từ 1/2012 -1/2021: bà Võ Thị Nhung

           Từ 3/2021 -> nay: ông Đăng Thọ Xuân