Cổng thông tin điện tử trung tâm giống cây trồng Nghệ An
Trang chủ  /  Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

I. Vị trí: 

 Trung tâm giống cây trồng Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông
nghiệp và PTNT Nghệ An; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và
được mở tài khoản hoạt động theo quy định của Pháp luật; 
Trung tâm có trụ sở đóng tại khối 9, phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

II. Chức năng

 Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An có chức năng nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm, kiểm nghiệm, hậu kiểm giống cây trồng; Ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ về sản xuất nông lâm nghiệp; Lưu giữ nguồn giống cây trồng, bảo tồn
nguồn gen; Xuất, nhập khẩu, sản xuất, dịch vụ giống cây trồng và các sản phẩm nông nghiệp; Tham gia các đoàn kiểm tra việc tuân thủ pháp lệnh giống cây trồng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định thành lập để thực hiện, chức năng quản lý nhà nước về giống cây
trồng trên địa bàn tỉnh.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm giống cây trồng nông – lâm nghiệp có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái của Nghệ An.

 2. Ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 3. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển giống cây trồng nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành về giống cây trồng để Sở ban hành thực hiện.

5. Thực hiện kiểm định đồng ruộng, kiểm nghiệm, hậu kiểm chất lượng giống cây trồng.

6. Thực hiện sưu tập, bình tuyển, lưu giữ nguồn vật liệu giống cây trồng, bảo tồn nguồn gen các giống cây trồng bản địa, cây đặc sản, cây quý hiếm; Xây dựng các vườn cây đầu dòng, vườn cây giống gốc phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển giống cây trồng.

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ dự trữ 1 số giống cây trồng để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh theo sự phân công của cơ quan thẩm quyền;

 8. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện: Các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu phục vụ sản xuất nông nghiệp và PTNT; Thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp, xuất khẩu, nhập khẩu và tổ chức sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng; Sơ chế và chế biến gắn với tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

9. Thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị theo quy định hiện hành.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.